۳۸۲۴
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۲۵۹
سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان سمنان به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در کانون بازنشستگان ناجا سمنان ﺑﺎ پیشکسوت محمود پناهی دیدار و گفت و گو کرد.

سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان سمنان به اتفاق سرهنگ قاسمی معاون هماهنگ کننده و سرهنگ بازنشسته عباسعلی ترحمیان نماینده بازنشستگان در مجمع،به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در کانون بازنشستگان ناجا استان سمنان با پیشکسوت محمود پناهی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ دﯾﺪار سردار حسنی ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت آقای پناهی، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪیه ای ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.

 

دیدار فرمانده انتظامی استان سمنان ﺑﺎ پیشکسوت (محمود پناهی)

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
آرشیو +