۲۸۱۲
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در سه ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ بازنشسته عبدالحسین امیدیان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:

ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﮕﯿﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آن ها ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها در ﻣﺴــﯿﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ و ارﺗﻘای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن ها ﮔﺎم ﺑﺮدارﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در سه ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ بازنشسته عبدالحسین امیدیان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:

 

 در اﺑﺘﺪا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺎن سمنان در اﯾﻦ سه ماه داﺷﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ضمن سلام و عرض ادب خدمت تمامی اعضای کانون استان سمنان، باید عرض کنم در ابتدای سال جاری پرونده 88 نفر از اعضاء را که به علت بیماری صعب العلاج با مشکلات مالی مواجه هستند در کمیسیون معسرین ساتا مطرح نمودیم و موفق شدیم مبلغ 2میلیون و 826 هزار ریال اعتبار جهت کمک به آنها تا پایان سال جاری به تصویب برسانیم که ماهیانه و به تدریج به حساب آنان واریز خواهد شد.

 

در ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ سه ماه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

موضوع معیشت یکی از مطالبات به حق جامعه عزیز وابسته است که سرلوحه کار کانون نیز قرار گرفته است.

در ابتدای سال با استفاده از ظرفیت های فرماندهی انتظامی استان الحمدالله ، توزیع سبد کالا به صورت شارژ حکمت کارت برای هر نفر به مبلغ 1/650/000 ریال انجام گرفت .

همچنین با همکاری اداره بازنشستگی از 24نفر  دیدار و سرکشی بعمل آمد و جمعا مبلغ 118 میلیون ریال به صورت کارت هدیه به این عزیزان تقدیم گردید.

 

در ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ سه ماه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

در سه ماهه اول سال جاری تعداد 9 نفر جهت مشاوره حقوقی و یا خدمات قضایی به وکلای طرف قرارداد این کانون معرفی شده اند.

 

اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﮔﺰارﺷﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي و اراﺋﻪ وام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي، ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ، ﮐﺮﯾﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ع) و ... اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟

درحال حاضر وام توانمندسازی بصورت متمرکز از اداره بازنشستگی نیروهای مسلح به اعضایی که وام نگرفته اند پرداخت می شود و با ارسال پیامک از سوی ساتا به افراد واجد شرایط ثبت نام بعمل می آید.

درخصوص وام حبیب بن مظاهر اعضای محترم می توانند با ارائه فیش حقوقی، شناسنامه و کارت ملی به بانک قوامین مراجعه نمایند. قابل ذکر است موجودی متقاضی در آن صندوق باید حداقل250 هزار تومان باشد و کسانی که وام گرفته اند پس اتمام اقساط خود بعد از سه ماه با مراجعه به بانک مذکور می توانند مجددا وام درخواست نمایند . در حال حاضر وام این صندوق مبلغ 5 میلیون تومان بصورت قرض الحسنه می باشد.

دراین سه ماهه از طریق موسسه خیریه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) به 2 نفر نیازمند مبلغ 20 میلیون ریال کمک بلاعوض اهدا شده است.

 قابل ذکر است این موسسه با کمک بازنشستگان خیّر جهت رفع مشکلات اعضای نیازمند تلاش می نماید از مشکلات اعضا گره گشایی نماید. خیرین محترم می توانند باکمک به این موسسه خیریه در این امر خیر سهیم باشند.

 

ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮن در ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. در اﯾﻦ سه ماه ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﯿﺪ؟

در این مدت تفاهم نامه ای با نمایندگی سمنان مجتمع فنی تهران منعقد شد و متقاضیان می توانند با تخفیف ویژه از خدمات آن بهره مند شوند.

 

 ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، روﺳﺎي ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ، روﺳﺎي ﺳﺎﺑﺎ، ﺳﺎﺗﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي و ... اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ سه ماه ﭼﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟

در این مدت جلسات هماهنگی متعددی با مدیران ساتا و سابا، فرمانده انتظامی استان و معاونین ایشان انجام گرفت.

 جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان نیز در اردیبهشت ماه برگزار شد و روسای کانون ها درباره مشکلات و انتقادات اعضاء تبادل نظر کردند.

 

 

در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ، اﮔﺮ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي سه ﻣﺎهه آﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.

تداوم خدمتگزاری و رسیدگی به معیشت اعضاء، پیگیری اشتغال فرزندان،معسرین و ان شاالله اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی در دستور کاری ماههای آینده خواهد بود.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سه ﻣﺎهه اول سال 1400 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن سمنان

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
آرشیو +