اخبار ویژه
عیادت از پیشکسوت بازنشسته علی شـاوردی

عیادت از پیشکسوت بازنشسته علی شـاوردی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای روحیه اعضای وابسته بیمار و آگاهی از مراحل درمان و نیازهاي آنان، با پیشکسوت بازنشسته علی شـاوردی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته محسن محمودی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته محسن محمودی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای محسن محمودی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته سیدحسن میرسیدی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته سیدحسن میرسیدی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای سیدحسن میرسیدی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته عبدالحسین حاجی‌زاده

دیدار با پیشکسوت بازنشسته عبدالحسین حاجی‌زاده

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای عبدالحسین حاجی‌زاده دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته محمود اعتمادی‌زاده

دیدار با پیشکسوت بازنشسته محمود اعتمادی‌زاده

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای محمود اعتمادی‌زاده دیدار کرد.
دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی یحیی دهقانی

دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی یحیی دهقانی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده پیشکسوت متوفی یحیی دهقانی دیدار کرد.
دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی مرحوم محمد سلطانی‌مقدم

دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی مرحوم محمد سلطانی‌مقدم

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با مستمری‌بگیر سرکار‌خانم ماه‌بیگم مرادی دیدار کرد