۴۲۸۵
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۳۵۹
همزمان با بزرگداشت هفته ناجا:
همزمان با بزرگداشت هفته ناجا، سرهنگ بازنشسته خسروی ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب کانون تهران بزرگ با ۶ بازنشسته و مستمری بگیر دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ بازنشسته خسروی ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب کانون تهران بزرگ ﺑﻪ مناسبت هفته ناجا و به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ بازنشستگان پیشکسوت هوشنگ فرهادی، علی بابائی، صدیق کریمی نسب، رمضان میرزایی، رمضان بلوچی و مستمری بگیر خانم زهرا نوری دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب کانون، در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنها اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.

دﯾﺪار ﺑﺎ ۶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی جنوب کانون تهران بزرگ به مناسبت هفته ناجادﯾﺪار ﺑﺎ ۶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی جنوب کانون تهران بزرگ به مناسبت هفته ناجا

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: